Charakteristika zařízení

1. Zařízení se zaměřuje na léčbu pacientů se závislostí na alkoholu, nealkoholových drogách a gamblerství.

Zařízení je na principu terapeutické komunity. Terapeutická komunita pracuje na těchto základních principech:

 • pacient přichází dobrovolně, s jasnou motivací a dobrovolně může zařízení opustit,
 • snaží se vytvořit prostředí příznivé pro možnost pacientovi změny,
 • deleguje zodpovědnost za společné věci na všechny členy komunity,
 • terapie probíhá především ve skupinových formách,
 • snaží se co nejlépe zajistit péči před nástupem na pobyt a hlavně následnou péči.

Terapeutický tým není expertem na pacientův život, ale především jeho průvodcem a poradcem.

Uvažujeme-li o terapeutické komunitě zaměřené na práci s dospívajícími uživateli drog, je potřeba některé její prvky zdůraznit, a tím ji odlišit od komunit, které jsou zřizovány pro práci s dospělými.

 • je zaměřena na dospívající problémové uživatele návykových látek starší 15. let
 • doba pobytu je 6 nebo 12 týdnů.
Charakteristika pacienta
 • Dolní věková hranice je dána dokončenou školní docházkou, horní věková hranice schopností zvládnou režimovou léčbu.
 • Intelektové schopnosti pacienta umožňující zvládnout režimovou léčbu.
 • Pacient užívá nebo zneužívá návykové látky tak, že on sám nebo jeho okolí vnímá jeho vztah s návykovou látkou jako něco, co mu komplikuje život, stává se problémem.
 • Je motivován absolvovat pobytový program, jsou známy jeho motivační zdroje. Motivačním tréninkem byla posílena motivace k absolvování programu.
 • Jeho situaci nelze řešit v podmínkách jeho přirozeného prostředí ambulantní formou péče.

2. Dále se zařízení zaměřuje na léčbu pacientů s duševními poruchami.

 
 O jejich hospitalizaci a průběhu léčby vždy rozhoduje lékař.

 

 

Konečné rozhodnutí o přijetí pacienta do režimové léčby přísluší přijímacímu lékaři.