Menu Zavřeno

Práva pacientů

Pacient má právo:

 • Na úctu, důstojné zacházení a ohleduplnost ze strany ošetřujícího personálu.
 • Na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky
 • Znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují.
 • Zdravotní služby jsou pacientovi poskytovány pouze s jeho písemným souhlasem s poskytnutím zdravotních služeb. Výjimkou jsou situace, kdy pacient na příjmu není z důvodu svého stavu schopen tento souhlas poskytnout (např. silná intoxikace, špatný psychiatrický stav apod.). Takový pacient souhlas uděluje ihned, jak mu to jeho stav dovolí.
 • V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný.
 • Znát platný léčebný řád.
 • Na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, je-li nezletilou osobou nebo je zbaven způsobilosti k právním úkonům, nenaruší-li přítomnost těchto osob průběh léčby.
 • Přijímat návštěvy a to s ohledem na léčebný řád, pokud tímto neporušuje práva ostatních pacientů.
 • Přijímat duchovní péči a podporu od duchovních a to s ohledem na léčebný řád, pokud tímto neporušuje práva ostatních pacientů.
 • Dorozumívání a komunikaci s personálem srozumitelnou formou, pokud se jedná o pacienta se smyslovým postižením nebo komunikačními problémy. Pacient s postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo doprovod a přítomnost psa u sebe to s ohledem na léčebný řád, pokud tímto neporušuje práva ostatních pacientů.
 • Odmítnout léčbu v rozsahu, který povoluje zákon a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 • Očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
 • Očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.
 • Očekávat, že nemocnice určí postup, jak bude pokračovat jeho léčba po propuštění z hospitalizace.
 • Kontrolovat svoje účty, kde má uloženy peníze a jak má uhrazeny regulační poplatky a vyžadovat odůvodnění položek.
 • Vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb.

Aktuální příspěvky

Archiv

Rubrika

PLÁN AREÁLU

Povinnosti pacientů

Pacient je povinen:

 • Znát a řídit se léčebným řádem.
 • Dodržovat individuální léčebný postup.
 • Pravidelně informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji svého zdravotního stavu a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 • Prokázat se občanským průkazem, pokud o to lékař nebo zdravotní personál požádá. To platí i pro zákonné zástupce pacientů, návštěvy, osoby, kterým se smí podávat informace o pacientovi.